آمادگی پیش از پرواز

آمادگی پیش از پرواز   -۱ همراه داشتن کارت شناسایی عکسدار / پاسپورت برای تهیه کارت پرواز الزامی است. -۲ همراه داشتن اصل و یا پرینت بلیط

ادامه