دریاچه چورت یا میانشه

دریاچه چورت یا میانشه دریاچه چورت یا میانشه در نزدیکی روستای چورت، کمتر از صد سال پیش با رانش زمین و بسته شدن مسیر چشمه

ادامه