شب های سفید روسیه

شب های سفید روسیه      شهر سن پترزبورگ که از موقعیت جغرافیایی ویژه ای برخوردار است . شمالی ترین شهر پرجمعیت جهان به شمار

ادامه